ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάστασή τους:

Α) Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του ηλεκτρονικού καταστήματος Σωτήρης Καρατάσιος (karatasios) σας παραδόθηκαν προϊόντα άλλα ή ουσιωδώς διαφορετικά από αυτά που παραγγείλατε.

Β) Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε ελάττωμα στο προϊόν ή λείπει συμφωνημένη ιδιότητα του, η οποία όμως αποδεδειγμένα υπήρχε κατά το χρόνο παράδοσης του προϊόντος.

Μετά την παράδοση του προϊόντος ή των προϊόντων, ο κίνδυνος μεταβαίνει στον αγοραστή. Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αλλαγή τους με άλλο προϊόν ή προϊόντα μέχρι του ύψους του τιμήματος που έχετε καταβάλλει ή με πρόσθετο τίμημα αν επιθυμείτε μέσα σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή του προϊόντος. Η επιχείρηση Σωτήρης Καρατάσιος (karatasios) του Σωτηρίου Καρατάσιου ευθύνεται για αποζημίωση σε περίπτωση έλλειψης συμφωνημένης ιδιότητας ή ύπαρξης ελαττώματος μόνο αν αυτό έχει προκληθεί από υπαιτιότητα της, οπότε και δεν ευθύνεται για ελαφρά αμέλεια. Επιπλέον, για όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το προϊόν προς αντικατάσταση να συνοδεύεται απαραίτητα από το νόμιμο παραστατικό της αγοράς, ήτοι την απόδειξη αγοράς του προϊόντος.

Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, τα προς αντικατάσταση-επισκευή προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Απόδειξη Λιανικής κ.ο.κ). Πριν από κάθε επιστροφή συνιστάται να προηγηθεί συνεννόηση με το ηλεκτρονικό κατάστημα Σωτήρης Καρατάσιος / karatasios είτε στo τηλ. 2431039975,  είτε με email στο Karatasioseshop@gmail.com.

Σε κάθε περίπτωση, η επιστροφή και αντικατάσταση είναι εφικτή υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

1. Η αλλαγή του προϊόντος πραγματοποιείται εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών με άλλο ή άλλα μέχρι του ύψους του τιμήματος ή με πρόσθετο τίμημα ή με υπαναχώρηση εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.10 του ν.2251/1994 και εφόσον το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί.

 

2. Το προϊόν συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που αποδεικνύουν την συναλλαγή (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ).

Returns Policy

You retain the right to return the purchased products and to ask for their exchange:

 

A) At all instances in which by demonstrable and proved liability of the e-shop Karatasios Products (karatasios) different or substantially different products than the ones you ordered were delivered to you,

 

B) At all instances in which there was a flaw in the product or an agreed feature is missing, under the condition that this existed at the delivery of the product. After the delivery of the product or the products, the buyer bears the risk.

 

You retain the right to return the purchased products and to ask for their exchange with another product or products up to the value you have paid or at an added value if you wish, within four (4) working days from the delivery of the product. The company Karatasios Products (karatasios) owned by Sotiris Karatasios is liable to compensation in the case of a lack in an agreed product feature or of a product flaw, only if this is caused by the company’s liability, and as such the company is not liable for a slight negligence. In addition, in all cases the product to be returned should be indispensably accompanied by the original purchase invoice, which is the receipt of purchase.

In all the above-mentioned cases, the products to be exchanged-repaired should be in the state they were delivered to the customer, complete and undamaged and with the original packaging, in which they are sent, in excellent condition and with all the documents accompanying the product upon delivery (e.g. retail invoice etc.). Before the return of a product, it is suggested that you contact our e-shop Karatasios Products / karatasios either by calling the number +30 2431039975 or by email at Karatasioseshop@gmail.com.

 

In any case, the return and exchange is possible, only under the following conditions:

 

1. The exchange of the product is made within 4 working days with other product or products up to their value or at an added value or with withdrawal within 4 working days, according to article 5 paragraph 10 of Law 2251/1994 and under the condition that the product has not been used.

 

2. The product is accompanied by all the necessary documents, which prove the transaction (e.g. retail invoice etc.).