Όροι Χρήσης

Το karatasios.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων  μέσω του Διαδικτύου, που εδρεύει στα Τρίκαλα, στην οδό Ερμού 15 με ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας Karatasioseshop@gmail.com και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος 2431039975.

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα karatasios, το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.karatasios.gr. Η χρήση του site μας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των κατωτέρω όρων, χωρίς καμία εξαίρεση, τους οποίους θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απέχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό, άλλως τεκμηριώνεται ότι έχει αποδεχτεί όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας του.

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

Οι επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου συμφωνούν ότι:

 • θα χρησιμοποιούν τα πραγματικά-αληθή τους στοιχεία (ατομικά και φορολογικά) στις φόρμες επικοινωνίας.

 • θα χρησιμοποιούν το site σύμφωνα με τον νόμο και τα χρηστά ήθη και δεν θα προβαίνουν σε ενέργειες ή παραλείψεις, που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη σε αυτό αλλά και σε οποιοδήποτε άλλον χρήστη.

 

Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών του ηλεκτρονικού καταστήματος karatasios.gr, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε μεταβολή μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Ο δε χρήστης πρέπει να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, καθώς η χρήση του Ιστότοπου, μετά από κάθε τροποποίηση αυτού συνεπάγει ότι αποδέχεται αυτές τις αλλαγές.

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού) και των υπηρεσιών του site που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στο διαδίκτυο, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στo karatasios.gr. Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση του υλικού, χωρίς έγγραφη άδεια της εταιρείας, διατίθενται δε στους επισκέπτες του site μόνο για προσωπική χρήση (μη κερδοσκοπική ή εμπορική). Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα  που αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό κατάστημα karatasios.gr ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα του karatasios.gr προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 

ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Η επιχείρηση δηλώνει ότι το περιεχόμενο, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες παρέχονται μέσω του site www.karatasios.gr, αλλά και του φυσικού καταστήματος, όπου μπορείτε να έρθετε και να τα παραλάβετε αυτοπροσώπως. Στα πλαίσια των συναλλαγών, το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημίες που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης, για οποιαδήποτε αιτία. Το ηλεκτρονικό κατάστημα karatasios.gr ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, διότι  κάποια προϊόντα είναι χειροποίητα και αλλάζουν συνεχώς, αλλά αναλαμβάνει να ενημερώνει άμεσα τους πελάτες περί των ημερών διαθεσιμότητας ή μη διαθεσιμότητας. Το karatasios.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, αλλά δεν εγγυάται ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές, λάθη ή βλαπτικά στοιχεία στα περιεχόμενα του διαδικτυακού τόπου και δεν φέρει καμία ευθύνη για όποια ζημία ούτε για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή ποινικής φύσης από χρήστες του site. Οι επισκέπτες συμφωνούν στην χρήση αυτού με δική τους ευθύνη.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ 

Οι ερωτήσεις, οι αιτήσεις που υποβάλλονται και γενικά η ηλεκτρονική αλληλογραφία θεωρούνται απόρρητες. Οι πληροφορίες που μας παρέχονται χρησιμοποιούνται μόνο για την αποστολή ηλεκτρονικής απάντησης και δεν μεταβιβάζονται παρά μόνο στον ενδιαφερόμενο αποδέκτη. Επίσης, σε περίπτωση που μας ζητηθεί από τον νόμο ή αν κρίνουμε ότι το περιεχόμενο των μηνυμάτων μας βλάπτει, θα μεταβιβάζονται και στις αρμόδιες Αρχές προκειμένου να:

 

 • Προστατευθούμε ενάντια στη μη εξουσιοδοτημένη, στη μη σύμφωνη με τον νόμο και γενικά κακή χρήση του site.

 • Προστατεύσουμε την ασφάλεια και την περιουσία των χρηστών και του καταναλωτικού κοινού.

 • Προστατεύσουμε τα νόμιμα δικαιώματα μας και τα περιουσιακά μας στοιχεία.

Το karatasios.gr έχει το δικαίωμα να αλλάζει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του site, καθώς και τους όρους χρήσης, όποτε κρίνει ότι είναι απαραίτητο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του site της.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!

 • Τα στοιχεία USERNAME και PASSWORD είναι προσωπικά και για τη δική σας ασφάλεια μην τα δίνετε σε τρίτους.

 • Στο πεδίο E-MAIL τοποθετήστε ένα ενεργό e-mail, καθώς σε αυτό θα σας ενημερώνουμε για την κατάσταση της παραγγελίας σας και για ενημερωτικά Newsletter.

Terms of UseINTRODUCTION

  

karatasios.gr is an online store, which sells products via the Internet, and is located in Petroupoli, at 128 Skoufa St.. Its e-mail address is Karatasioseshop@gmail.com. and the contact phone number is +30 2431039975.

The terms and conditions indicated below apply to the use of the e-shop with the trademark karatasios. and the e-mail address www.karatasios.gr. The use of our site implies full acceptance of the following terms, without any exception, which you have to read carefully. In case, a user does not accept these terms, then she/he must refrain from the use of the e-shop and every transaction with it, or it will be considered that all the terms and conditions of the e-shop have been accepted.

 
TERMS OF USE

 
Users of this site agree that:

 

 • they will use their real details (personal and taxation) in the contact forms.

 • they will use the site according to the law and good morals and they will avoid any action or omission of action, which may cause damage to it or any other user.


The company reserves the right to freely amend the terms and conditions of transactions of the e-shop karatasios.gr, whenever necessary, and undertakes the obligation to inform the costumers for any such amendment, through the webpages of the specific e-shop. The user must regularly check the terms and conditions of use, as the use of the site after every amendment implies that the user accepts these changes.

  

INTELLECTUAL PROPERTY

 
The rights of intellectual property of the content (including texts, graphics, images, photos and software) and the services of the site, which are or will be uploaded online, are protected by the Greek, European and International laws regarding intellectual property and they belong exclusively to karatasios.gr. It is strictly forbidden to copy, reproduce and reproduce any material, without the company’s written permission, as they are being offered to users only for private use (non-profit or non-commercial use). Names, images and logos that represent our e-shop karatasios.gr or third parties, including their products or services, are exclusive trademarks of karatasios.gr and are being protected by the relevant laws concerning trademarks. Their existence on the website should not in any case be considered as transfer, concession or permission of the right to use them.

 

LIMITS OF LIABILITY

 
The company declares that the content, products and services are being provided through the site www.karatasios.gr, as well as through our store, where you can come and deliver them in person. The e-shop, in the context of the transactions, is not responsible for any damages that may result from the execution or not of the orders or delay of execution for any reason. The e-shop karatasios.gr cannot guarantee the availability of the products, because some of them are handmade and constantly change, but it undertakes to immediately inform the customers about the availability or non-availability of them. karatasios.gr makes every possible effort to provide high quality services, but does not guarantee that there will be no interruptions, mistakes or malicious elements in the contents of the website and is not responsible for any damage or claims of legal, civil or penal nature from users of the website. The visitors agree to use the website on their own responsibility.

 

DECLARATION OF CONFIDENTIALITY

 
The questions, the forms, which are filled in, and in general the e-mails are considered to be confidential.

The information provided to us is used only for the purpose of responding by e-mail and is not transferred to anyone else but the interested receiver. Furthermore, in case the company is asked by law or considers the content of the messages to be damaging for itself, the above data will be transferred to the authorities in order:

 • to protect the company against unauthorized, illegal and in general bad use of the website.

 • to protect the users and customers’ security and property.

 • to protect our legal rights and our property.

 
karatasios.gr has the right to ammend the content or the services of the site, as well as the terms of use, whenever it considers it to be necessary and without any former notification, and only through an announcement through its website. The names, images, logos represent the e-shop karatasios.gr and are protected by the relevant laws concerning trademarks. Their existence in the website should not in any case be considered as transfer, concession or permission of the right to use them,WARNING!

 • The USERNAME and the PASSWORD are personal details and, for your own security, you should not disclose them to any third parties.

 • In the field E-MAIL, enter an active e-mail, since this is the e-mail address we will be using in order to keep you informed about the status of your order and to send you our newsletters.